رمز عبور حداقل باید هشت رقم باشد و ترکیب حرف و عدد و کاراکتر خاص باشد مانند زیر:

Password@#123456

ورود

بازیابی رمزعبور